Facebook

Thursday, December 22, 2011

O. Rusnak - Molytva / V. Chomyak i O. Rusnak - Oksana i Andrij

Side 1 (CD-4 A)
1. Vykonuye O. Rusnak u Suprovodi Choru Ta Orkestry - Molytva - Z Opery Zaporozetz Za Dunayem - Muz. S. Artemovskoho - Dir. O. Zayatz
Side 2 (CD-4 B)
1. Vykonuye V. Chomyak i O. Rusnak u Suprovodi Orkestry - Oksana i Andriy - Duet - Z Opery Zaporozetz Za Dunayem - Muz. S. Artemovskoho 


Molytva


Oksana i Andriy
Chwyli Dnistra
Ukrainian 
Made In USA


No comments:

Post a Comment